Menu
Proefles regelen

Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN RIJSCHOOL VAN OIJEN TE HELMOND, Versie 01/2023.

Artikel 1: Algemene Voorwaarden.

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering van diensten door Rijschool van Oijen B.V. (waaronder o.a. vallen: VOC rijschool van oijen, VOC Verkeersscholen, Chauffeurs Vakopleiding Brabant, Vakopleiding Vervoer en Logistiek, VOC Noord Brabant), gevestigd te Helmond, Churchilllaan 70 hierna te noemen "RVO", aangegaan.

1.2 Het volgen van (rij)lessen en/of cursussen geldt als acceptatie van de voorwaarden van "RVO".

1.3 Bijzondere van de voorwaarden van "RVO" afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 : Rij-instructie.

2.1 "RVO" zorgt ervoor dat rijles wordt gegeven door instructeurs/instructrices die voldoen aan de bepalingen van de Wet Rij-onderricht Motorrijtuigen (WRM).

2.2 "RVO" zal er eveneens voor zorgdragen dat de leerling(e), verder te noemen leerling, zoveel mogelijk les krijgt van dezelfde instructeur.

2.3 De overeengekomen lestijd zal volledig worden benut voor rij-instructie, tenzij bepaalde onvoorziene omstandigheden dit verhinderen.

2.4 Het overeengekomen lesplan zal tot aan het einde worden nagekomen, tenzij "RVO" of leerling hiervan wenst af te wijken.

2.5 De leerling dient alle aanwijzingen van de rijinstructeur(trice) tijdens de rijlessen op te volgen.

Artikel 3 : Hetzelfde motorvoertuig.

De leerling die via "RVO" het examen heeft aangevraagd, zal op de datum en de tijd waartegen deze is opgeroepen door de daartoe bevoegde instantie, de beschikking hebben over hetzelfde motorvoertuig, danwel tenminste een motorvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardig type als waarin hij/zij rijles heeft genoten.

Artikel 4 : Lesafspraak.

De leerling dient zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor het houden van de (rij)les. Indien hij/zij niet op de afgesproken datum, tijd en plaats aanwezig is, zonder tijdige annulering van de rijles, is hij/zij gehouden het volledige lesgeld aan "RVO" te voldoen, tenzij de leerling een dusdanig geldende reden heeft dat hij/zij niet vooraf had kunnen annuleren :

  a. dat er een overledene in de familiekring is en de begrafenis nog niet heeft plaatsgevonden of plaats zal vinden op de examendag c.q. (rij)lesdag;

  b. dat er dusdanige dringende redenen gelegen in de leerling of zijn/haar omgeving zijn, dat onmogelijk van hem/haar verwacht kan worden dat hij/zij aan het (rij)examen kan deelnemen of een (rij)les kan volgen, bij ziekte zal daarvoor een doktersverklaring overlegd moeten worden;

  c. dat het lesvoertuig c.q. instructeur(trice) niet beschikbaar is en er ook geen gelijkwaardig vervoermiddel of vervanger beschikbaar is c.q. dat het lesvoertuig door de examinator wordt afgekeurd en er geen gelijkwaardig vervoermiddel beschikbaar is; "RVO" zal dan zorgdragen dat de leerling opnieuw aan het rijexamen kan deelnemen c.q. dat de rijles op een ander moment zal worden gehouden.

Artikel 5 : Annulering (rij)les door leerling.

5.1 Het annuleren van de (rij)les door de leerling dient 2 werkdagen (48 uur) voor de afgesproken lestijd te geschieden, daar de leerling anders 50% van het normale lesgeld aan "RVO" verschuldigd is.

5.2 Indien de leerling de rijles binnen één werkdag (24 uur) voor de afgesproken lestijd annuleert, is de leerling het volledige lesgeld aan "RVO" verschuldigd.

5.3 Indien de instructeur(trice) tevergeefs bij de leerling aan de deur komt of de leerling zich niet bij de balie van de rijschool meldt dan wordt het gehele lesgeld in rekening gebracht.  De lesauto blijft 15 minuten wachten.

5.4 In geval van buitengewone omstandigheden kan "RVO" van deze regel afwijken, een en ander geheel ter zijner beoordeling.

5.5 De annulering dient te geschieden tijdens kantooruren en kan uitsluitend geschieden per telefoon of aan de balie van "RVO".

5.6 Indien sprake is van pakketten, examens, toetsen en/of lessen zonder annuleringsmogelijkheid welke van tevoren schriftelijk zijn bevestigd aan de leerling, geldt een bedenktermijn van 14 dagen tenzij opleidingen binnen deze termijn starten. Daarna is annuleren niet mogelijk en zijn leskosten altijd verschuldigd ook als annuleren geschiedt met inachtneming van de termijnen genoemd in 5.1 of 5.2.

Artikel 6 : (Rij)examen.

6.1 De kosten voor of ten behoeve van een toets, (rij)examen c.q. herexamenaanvraag moeten gelijktijdig met de aanvraag aan "RVO" worden voldaan, tenzij anders is overeengekomen.

6.2 "RVO" zal binnen 2 weken nadat overeenstemming met de leerling is bereikt het rijexamen aanvragen onder voldoening van de verschuldigde bedragen en benodigde bescheiden, leerling is zelf verantwoordelijk voor de medische goedkeuring en indien van toepassing een geldige theorieuitslag.

6.3 Annulering van een (rij)examen kan uitsluitend binnen 24 uur na reservering telefonisch of aan de balie van "RVO", of anderszins volgens de voorwaarden van het exameninstituut welke de examens afneemt.

Artikel 7 : Aanbiedingen.

7.1 Wanneer de leerling gebruik heeft gemaakt van een aanbieding door "RVO" van een bepaald aantal lessen tegen een gereduceerd bedrag dan is de leerling gehouden de opleiding bij "RVO" te volgen tot het eerste rijexamen.

7.2 Bij voortijdige beëindiging zal de leerling de genoten lessen alsnog tegen het normale tarief vergoeden.

7.3 "RVO" verplicht zich het teveel of vooruitbetaalde lesgeld terug te betalen, berekend volgens het normale tarief binnen 1 week na vaststelling en overeenstemming hierover.

Artikel 8 : Annulering door "RVO".

8.1 Indien de (rij)les geen doorgang kan vinden wegens annulering door "RVO" op basis van dringende reden voor "VOC" zoals maar niet beperkt tot: ziekte of ernstige familieomstandigheden van docent/instructeur, defect voertuig en uitzonderlijk slechte weersomstandigheden zal "RVO" in overleg de lessen verplaatsen of annuleren.

8.2 Bij annulering door "RVO" zullen geen kosten in rekening worden gebracht. "RVO"vergoedt nimmer kosten als gevolg van annuleringen, zoals maar niet beperkt tot reiskosten, kosten vrije dagen, enz.

Artikel 9 : Slecht weer.

9.1 Indien de daartoe bevoegde instantie het rijexamen wegens slechte weersomstandigheden op de afgesproken datum en tijd geen doorgang laat vinden, wordt er door die bevoegde instantie een andere examenafspraak bekend gemaakt.  "RVO" brengt dan geen extra kosten in rekening.

9.2 Bij annulering door "RVO" zullen geen kosten in rekening worden gebracht. "RVO"vergoedt nimmer kosten als gevolg van annuleringen, zoals maar niet beperkt tot reiskosten, kosten vrije dagen, enz.

Artikel 10 : Dringende reden.

10.1 "RVO" kan de lesinstruktie beëindigen wegens dringende reden, gelegen in de persoon van de leerling en/of diens gedragingen, die zodanig zijn dat van "RVO" onmogelijk verlangd kan worden dat deze de (rij)les(sen) voortzet.

10.2 "RVO" is in dergelijke gevallen gehouden om het resterende bedrag, waarvoor nog geen tegenprestatie is verricht aan de leerling te restitueren.

Artikel 11 : Betaling.

11.1 Betaling dient vooraf of per les contant of via pin te geschieden. Betaling achteraf op rekening kan slechts indien dit vooraf schriftelijk is overeengekomen en dient alsdan binnen 14 dagen na indiening van de nota te geschieden. Indien betaling op rekening niet vooraf schriftelijk is overeengekomen, dient een nota beschouwd te worden als een herinnering en dient deze per omgaande betaald te worden. Contante betalingen met biljetten van €200,00 of €500,00 kunnen wij door voorwaarden van de bank niet accepteren.

11.2 "RVO" is gerechtigd indien de betaling niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad 1,25 % per maand te berekenen, berekend vanaf de dag van verzending van de facturen c.q. de (rij)les.

11.3 "RVO" is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen.

11.4 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van EURO 75,00. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand.

11.5 Uit het enkele feit dat "RVO" zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 12 : Vrijwaring.

"RVO" vrijwaart de leerling van aanspraken door derden als gevolg van een aan- en overrijding alsmede tijdens het rijexamen, met uitzondering van die aan- en overrijdingen die het gevolg zijn van opzet of grove schuld van de leerling, alsmede tengevolge van het gebruik van alkohol, verdovende middelen en die geneesmiddelen die de rijvaardigheid beïnvloeden, tot een maximum bedrag waarvoor verzekerd is.

Artikel 13 : Rijbevoegdheid leerling.

13.1 De leerling verklaart dat hem/haar bij Gerechtelijke uitspraak niet de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen of motorvoertuigen is ontzegd, noch zijn/haar rijbewijs is ingevorderd. Tevens verklaart leerling dat hij/zij beschikt over de leeftijd en alle benodigde documenten om de lessen te mogen volgen en deze documenten zoals maar niet beperkt tot identiteitsbewijs, theoriecertificaat en rijbewijs ten tijde van lessen, toetsen en examens bij zich draagt.

13.2 Indien "RVO" ondanks gerechtelijke beperkingen toch rijles geeft, danwel mocht blijken dat de door de leerling bij het sluiten van de overeenkomst gedane opgave onjuist is, vrijwaart de leerling "RVO" volledig en zal de leerling eventueel alle terzake aan "RVO" opgelegde boetes vergoeden, alsmede alle andere financiele konsekwenties voor zijn rekening nemen.

Artikel 14 : Overig.

14.1 "RVO" zal vertrouwelijk met gegevens van leerling omgaan en deze zonder uitdrukkelijke toestemming niet met derden delen, e.e.a. conform het privacyreglement.

14.2 De leerling zal het copyright en/of eigendomsrecht van het lesmateriaal aan hem verstrekt door "RVO" respecteren en dit niet zonder uitdrukkelijke toestemming delen met derden.

Artikel 15 : Geschillen.

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen aan de geschillencommissie van BOVAG voorgelegd worden voor een bindende uitspraak.

KLACHTENPROCEDURE Rijschool van Oijen

Op het moment dat u bij ons een opleiding volgt zullen wij er alles aan doen om u zo goed en snel mogelijk te begeleiden naar het einddoel (examen). Ons streven is dat u bij dit examen zodanig bent voorbereid dat u een goede kans van slagen zult hebben. Uw docent/instructeur, welke naast vakkennis ook beschikt over didactische kennis en de officieel vereiste papieren, zal u hierin adviseren met als ultieme doel u zo snel mogelijk te laten slagen. Immers een klant die snel slaagt is voor ons de beste reclame.

Door allerlei redenen kan het voorkomen dat u niet zo vordert zoals u gedacht had.

Wanneer u van mening bent dat uw opleiding niet verloopt op de manier dat u gewenst had maak dit dan tijdig bespreekbaar. Dit kan zowel bij ons kantoor als ook bij de docent/instructeur. Geef daarbij duidelijk aan wat u dwars zit en ook wat u verwacht van ons om het probleem te verhelpen. In de meeste gevallen zal zowel docent/instructeur als de kantoormedewerker er alles aan doen om uw probleem op te lossen zodat de opleiding weer aan uw verwachtingen voldoet.

Komt u er in dit gesprek niet uit dan wordt het tijd om de zaken wat gestructureerder aan te pakken en uw onvrede op papier te zetten en naar onze rijschool toe te sturen.

In het geval wij een schriftelijke klacht ontvangen zal deze vertrouwelijk door onze vestigingsmanager worden behandeld. De te volgen procedure is daarbij als volgt:

- Ontvangst klacht, binnen 3 dagen versturen wij een ontvangstbevestiging en hebben we indien mogelijk telefonisch contact.

- Vervolgens is er hoor en wederhoor, indien mogelijk in een persoonlijk gesprek waarbij gestreefd wordt naar oplossing van de klacht binnen 14 dagen na de ontvangst.

- Indien persoonlijk gesprek niet mogelijk is of in dit gesprek geen oplossing wordt bereikt, volgt binnen 28 dagen na ontvangst van de klacht een schriftelijke reactie gegeven met de door ons geboden oplossing alsmede een toelichting hoe wij tot deze oplossing zijn gekomen.

- Indien dit voor u geen passende oplossing is heeft u volgens onze algemene voorwaarden de mogelijkheid om dit door de onafhankelijke BOVAG geschillencommissie te laten toetsen. De uitspraak door deze commissie is voor partijen bindend.

- De bewaartermijn van (afgehandelde) klachten is 2 jaar.

Dit zeggen onze klanten over ons